HCMIP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu
Tin tức English

Tin tức - Hoạt động

19/5/2021
Chi bộ Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (chi tiết)

Khóa học Tính toán lượng tử: lý thuyết và thực hành
Từ 04 đến 14/08/2021
Tại ICISE, Quy Nhơn (chi tiết)

Seminar

A general numerical approach to extreme nonlinear optics in semiconductors
TS. Huỳnh Thanh Đức
10:00 AM, Thứ Sáu 14/5/2021
Công bố mới

Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors (chi tiết)

Investigation of Magnetic Properties of Magnetic Poly (glycidyl methacrylate) Microspheres: Experimental and Theoretical (chi tiết)

Hepatoprotection and Phytochemistry of the Vietnamese Herbs Cleome chelidonii and Cleome viscosa Stems (chi tiết)